Vi arbetar för en bättre miljö och arbetsmarknad

Insatser för miljön


Här på Eskilstuna Elektronikåtervinning har vi en lång erfarenhet  av miljövänligt arbete. Sedan 1995 har vi arbetat med demontering och förbehandling av elektriskt & elektroniskt avfall.


I all elektrisk och elektronisk apparatur från såväl industrin som vanliga hushåll förekommer det mängder med komponenter som innehåller miljöfarliga ämnen. Till exempel är äldre mikrovågsugnar konstruerade med speciella kondensatorer som innehåller den giftiga och miljöfarliga föreningen PCB (Polyklorerade bifenyler). I 'tjocka' TV-apparater finns det en rad olika tungmetaller som globalt sett orsakar omfattande miljöförstöring.

Enligt rådande miljöföreskrifter måste dessa och övriga miljöfarliga komponenter  från allt elektriskt och elektroniskt avfall avlägsnas och samlas i separata fraktioner för att vidare bearbetas i syfte att upprätthålla en miljövänligt hållbar samt kostnadseffektiv nivå av miljöpåverkan.


Sverige är idag världsledande inom miljöbevarande insatser och inget annat land i världen har ett lika utvecklat system för avfallshantering.

En betydande andel av avfallet i Sverige passerar någon form av avfallshantering, vare sig det rör sig om vanligt matavfall, elektriskt eller kemiskt avfall. Detta medför att vi i stor utsträckning kan minska vår påverkan av de miljöförstörande effekterna som följer med den ständiga teknologiska utvecklingen i det moderna industrisamhället.


Uttjänta glödlampor

Eskilstuna Elektronikåtervinning bildades för att bli en del av detta system för avfallshantering och har med tiden utvecklats till en välmeriterad verksamhet som är certifierad enligt ISO 14001:2004. Detta innebär att vi  bedriver verksamheten i full enlighet med de lagstadgade krav som åligger verksamheter  där denna typ av miljöarbete  bedrivs.


Vi är en relativt liten aktör sett till återvinningsbranschen i stort och har därför under hela vår befintlighet  samarbetat med flertalet av de största aktörerna på marknaden. Återvinningsprocessen för elektronikavfall  är en förhållandevis invecklad flerstegsprocess och skiljer  sig i den bemärkelsen från övrig avfallshantering. Tänk på att produktionen av biogas från matavfall är en principiellt sett tämligen enkel process i jämförelse med hanteringen av elektronikavfall.

De större företagen inom återvinning och avfallshantering ägnar sig främst åt insamling och förädling av avfall i storskaliga delprocesser som huvudsakligen utförs maskinellt.


Stegen mellan insamling och förädling  (utvinnande av värdefulla råvaror) består av förbehandling (samlingsnamn för sortering och demontering). Detta är betydligt svårare att genomföra maskinellt.  Det är en synnerligen tekniskt krånglig uppgift att exempelvis maskinellt plocka bort batterier från mobiltelefoner utan att riskera att skada batteriet vilket i sin tur kan orsaka läckage av miljöfarliga ämnen. Detta moment bör därför genomföras för hand.

Till följd av detta har förbehandlingen eftersatts rent tekniskt och kan närmast liknas vid en flaskhals i processen.


Det är här Vi på Eskilstuna Elektronikåtervinning kommer in i bilden. Vi har under årens lopp kontinuerligt samarbetat med större aktörer och då vi från början har arbetat med förbehandling har vi befunnit oss i en unik nisch där vårt långvariga samarbete med de stora företagen har möjliggjorts genom att vi ombesörjer deras förbehandling.


Numer arbetar vi tillsammans med världens största elektronikåtervinningsföretag, SIMS Recycling Solutions. Ett gediget samarbete som har växt under flera års tid och som vi är mycket stolta över. På uppdrag av SIMS förbehandlar vi elektronikavfall från Eskilstuna kommun, Strängnäs kommun samt återvinningscentralerna i Kvitten & Läggesta. Därutöver förbehandlar vi en stor mängd industriell telekomsutrustning från framförallt 3G-mobilmaster. Vi hanterar även avfall från en rad privata verksamheter i vårt närområde.


Insatser för arbetsmarknadens utsatta grupper


Verksamhetens unika roll tydliggörs ytterligare då vi inte är ett helt vanligt företag, utan ett socialt företag. Företaget bedrivs nämligen som ett socialt kooperativ och arbetar därmed inte enbart med syftet att göra en insats för miljön. Vi arbetar dessutom med att aktivt förbättra förutsättningarna för grupper som är speciellt utsatta på den svenska arbetsmarknaden.


Vi har sedan inledningen 1995 uteslutande arbetat med och sysselsatt personer som p.g.a. olika anledningar står långt utanför den öppna arbetsmarknaden. Vi klassas därför som en skyddad arbetsplats.


Personer som är sysselsatta hos oss har olika typer av problematik som minskar deras möjligheter att hävda sig på den öppna arbetsmarknaden. Det gäller främst fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar och omfattar även i vissa fall socialmedicinsk problematik av varierande slag.

Vidare kan vi bistå kriminalvården med sysselsättningsplatser som ett steg i ledet att värna om utsatta grupper och underlätta för kriminellt belastade personer att  återvända till den öppna arbetsmarknaden. Detta genom att erhålla en värdefull arbetslivserfarenhet.


Vi på Elektroniken anser att alla människor har något att tillföra och vi ser på varje medarbetare som en egen individ med egna förutsättningar till arbete.  Därför erbjuder vi  en anpassad arbetsmiljö där var och en får komma till sin rätt och göra en insats efter sin egna förmåga.

Av våra 19 st. anställda är hela 17 st. trygghetsanställda. Detta är en särskild anställningsform för personer som anses vara speciellt utsatta på arbetsmarknaden p.g.a. sin problematik.


I linje med detta arbetar vi främst med arbetsmarknadspolitiska åtgärder gentemot framförallt Arbetsförmedlingen, men även gentemot övriga statliga myndigheter och privata aktörer som blir aktuella.  Åt Arbetsförmedlingen utför vi huvudsakligen arbetsförmågeutredningar och bistår med platser för långtidsarbetslösa. Därtill ägnar vi oss även åt arbetsträning och erbjuder praktik i mån av plats.


Det finns en stor efterfrågan men begränsad tillgång på grundligt utförda arbetsförmågeutredningar varför dessa har kommit att utgöra en väsentlig del av verksamheten.

Genom vårt samarbete med Arbetsförmedlingen används våra utredningar även regelbundet av Försäkringskassan och sjukvården som ett komplement till de medicinska utvärderingar som ligger till grund för bedömningen av varje enskild persons förmåga och förutsättningar till arbete.


Samarbetar ni med oss bidrar ni inte enbart till en mer välmående miljö utan också till en mer välmående arbetsmarknad!


© 2013-2021 Eskilstuna Elektronikåtervinning

Kontakta oss:

 • Telefon: 070 - 323 45 66


 • Adress: Filargatan 3

   632 29, Eskilstuna


 • Öppettider: Vardagar 7 - 16

Visste du att?

 • Bildrören i  tjocka TV-apparater innehåller ca.

10 olika tungmetaller


 • Det behövs motsvarande 5 ton mobiltelefoner för att utvinna

1 kg guld


 • EU-målet för insamling av elektronikavfall är satt till

4 kg/capita. I Eskilstuna samlar vi in ca. 12 kg/capita. Snittet för hela riket uppgår till

16 kg/capita

Frågor / Synpunkter

E-post: fragor@elektroniken.nu

 
 
 
 

Dokumentation


 Högerklicka och välj "Spara som" för att
ladda  ned

Vi...

 • Hämtar avfall dagligen från Eskilstunas avfallsanläggning i lilla Nyby • Tar regelbundet emot avfall även från Strängnäs kommun och Läggesta återvinningscentral


 • Ombesörjer stora delar av Eskilstuna kommuns verksamheter med avfallshantering av elektronikskrot


 • Har ett långtgående och gediget samarbete med världens största elektronikåtervinningsföretag,

SIMS Recycling Solutions


 • Bedriver även samarbete med SITA som är världsledande inom avfallshantering